RODO

W dniu 25 maja 2018 roku w życie weszły przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku traktujące o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Wprowadzą one jasne oraz ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym, przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych Klientów.

Administrator danych osobowych:

laVita Katarzyna Narodowska z siedzibą w Szczecinie (70-233), przy ul. Plac Zwycięstwa 1/U8. NIP: 763-195-68-81, REGON: 321534204

Specyfikacja przechowywanych danych osobowych:

Dane osobowe przekazywane przez Klientów, przechowywane są w sposób zależny od ich charakterystyki i powodu ich przechowywania.

 • Dane osobowe (imię i nazwisko) Klientów sklepu laVita, przekazywane celem uzyskania rabatów w sklepie laVita, przechowywane są stacjonarnie w bazie danych systemu sprzedażowo-magazynowego sklepu.
 • Dane rozszerzone (imię i nazwisko / nazwa firmy, adres, PESEL / NIP) Klientów sklepu laVita, przekazywane celem wystawienia Faktury VAT bądź innego dokumentu sprzedażowego zawierającego w/w dane w sklepie laVita, przechowywane są stacjonarnie w bazie danych systemu sprzedażowo-magazynowego sklepu.
 • Dane kontaktowe (Imię i numer telefonu), przekazywane celem dokonania przez Klienta zamówienia określonych produktów na określony termin, przechowywane są w kalendarzu online, udostępnianym przez firmę Google LLC, do którego dostęp posiada wyłącznie personel sklepu laVita.
 • Dane (imię, nazwisko, wiek oraz płeć) Klientów korzystających z usługi Analizy Składu Masy Ciała, przechowywane są lokalnie, w bazie danych oprogramowania analizatora składu masy Ciała Javon Medical IOI 353.
 • Dane szczegółowe (przekazywane w trakcie wywiadu medyczno-dietetycznego, będącego częścią Pierwszej Wizyty w gabinecie dietetycznym laVita), będące niezbędne do podjęcia współpracy Dietetyka laVita z Klientem, przechowywane są na dysku twardym komputera stacjonarnego, stanowiącego wyposażenie gabinetu dietetycznego oraz w formie wydruku (przechowywanego w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich), wraz z informacją na temat ich przetwarzania oraz pisemnym wyrażeniem zgody na ten fakt przez Klienta.

Dane osobowe naszych Klientów są przetwarzane i przechowywane przez  czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania usługi, realizacji zamówienia oraz wypełnienia przez Nas obowiązków prawnych będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy oraz po jej upływie przez czas niezbędny do obsługi posprzedażowej, a także zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez naszych Klientów zgody, czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania tej zgody, tj. do czasu jej odwołania.

Odbiorcy danych osobowych:

Przechowywane przez nas dane osobowe naszych Klientów, w zależności od ich specyfiki przetwarzane są:

 • Wyłącznie przez Dietetyków firmy laVita, którym dane te zostały udostępnione w związku ze świadczeniem na rzecz Klienta usług dietetycznych
 • Przez personel firmy laVita, w przypadku danych przechowywanych w związku z obsługą Klientów sklepu oraz drogerii laVita
 • Przez pomioty zewnętrzne (firmy kurierskie bądź pocztowe itp.) których pośrednictwo jest niezbędne do świadczenie usług na rzecz Klienta.

Podmioty oraz osoby wymienione powyżej, zgodnie z obowiązującym prawem, są zobowiązane do zachowania pełnej poufności w związku z przetwarzaniem danych osobowych naszych Klientów.

Cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych:

W zależności od specyfiki współpracy z naszym Klientem, jego dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:

 • Świadczenie usług gabinetu dietetycznego
 • Kontakt telefoniczny bądź e-mail w związku ze świadczeniem usług dietetycznych (umówienie terminu wizyty, przełożenie terminu wizyty, sprecyzowanie przekazanych przez Klienta informacji, konsultacje z Klientem w trakcie świadczenia usługi dietetycznej)
 • Weryfikacja Klienta celem określenia wysokości udzielanego rabatu w trakcie zakupów w sklepie laVita
 • Kontakt na życzenie Klienta, celem przekazania informacji na temat dostępności określonego produktu z oferty sklepu oraz drogerii laVita
 • Wysyłka okazjonalnej wiadomości do Klienta (nie częściej niż dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego)

Uprawnienia przysługujące właścicielom danych osobowych:

Wszystkim naszym Klientom, w związku z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:

 • Prawo wglądu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania oraz wprowadzenia zmian w danych osobowych (jeżeli przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub niekompletne).
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO).
 • Prawo usunięcia danych osobowych (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 17 RODO).
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiadającego mu organu, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.

Modyfikacja lub usunięcie danych osobowych:

Wszelkie wnioski dotyczące zmian bądź usunięcia danych osobowych naszych Klientów, przyjmowane są:

 • Pisemnie na adres: laVita Katarzyna Narodowska, Plac Zwyciestwa 1/U8, 70-233 Szczecin
 • E-mailowo na adres: info@lavita.com.pl
 • Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 502-441-552

Informacja na temat dokonanych na życzenie Klienta zmian, bądź usunięcia danych osobowych, przekazana zostanie Klientowi w formie odpowiedzi na otrzymany wniosek.

Pełna treść prawa o ochronie danych osobowych, obowiązującego od 25 maja 2018 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje o nowych zasadach przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu, zabezpieczaniu oraz przysługujących nich Właścicielom uprawnieniach, znajdują się w pełnej treści RODO.

Jednocześnie pragniemy zapewnić naszych Klientów, że niezmiennie, od pierwszych dni działalności, dokładamy wszelkich starań, aby powierzane nam dane osobowe były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.